Navigace

Obsah

Zpět

1/2005

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC č. 1/ 2005

kterou se stanoví školský obvod základní školy, zřízené obcí Dobrá Voda u Českých Budějovic.

Zastupitelstvo obce Dobrá Voda u Českých Budějovic se na svém zasedání dne . března 2005 usnesením č. 1/2005 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1 
Školský obvod základní školy, zřízené obcí Dobrá Voda u Českých Budějovic se stanovuje takto:

 

Školský obvod Základní školy Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6 tvoří území obce Dobrá Voda u Českých Budějovic.

Čl. 2
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2005.
 

Vyvěšeno: 1. 4. 2005

Zpět