Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuální dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Jméno a příjmení
Mgr. Jiří Šabatka, starosta 

Aktuality

Jedinou platnou úřední deskou obce s dokumenty v listinné podobě je deska, umístená před budovou obecního úřadu, U Domova důchodců 33, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic.

Poplatek za psy a likvidaci domovního odpadu se pro rok 2018 nemění! -  je 650 Kč na osobu a lze  jej zaplatit jednorázově do 28. února, nebo ve dvou splátkách – do 28. února a 30. června na č. účtu 30925231/0100, variabilní symbol 1337 a za něj připište číslo popisné domu (čtyřmístné, pokud má někdo trojmístné, začne nulou). Výjimečně lze platit i na obecním úřadu, ale to pouze v pondělí a nebo ve středu. Poplatek platí i fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Pokud je v rodině dvě a více dětí do 15 roků, platí se poplatek pouze za jedno dítě. Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník. U pozdě zaplaceného poplatku nebo části těchto poplatků obecní úřad může zvýšit za každý celý následující kalendářní měsíc zpoždění bez další výzvy k úhradě tento poplatek o 10 %. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku, od poplatku nejsou osvobozeni studenti VŠ, ani kteří studují mimo trvalé bydliště a bydlí na koleji nebo v privátu. Poplatek za psa zůstává rovněž nezměněn (400 Kč, důchodci 200 Kč) a lze jej rovněž zaplatit na účet č. 30925231/0100, variabilní symbol 1341 a za něj připište číslo popisné domu. jš

 

16. 7. - 31. 12. 2018

Rozpočtové opatření 2018/6

Úřední deskaZobrazit více

16. 7. - 31. 12. 2018

FIN 2-12 červen 2018

Úřední deskaZobrazit více

9. - 31. 7. 2018

Poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999

Úřední deskaZobrazit více

13. 6. - 1. 8. 2018

Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 2 ÚP

Úřední deskaZobrazit více

11. 6. - 31. 12. 2018

Rozpočtové opatření 2018/5

Úřední deskaZobrazit více